Δωρεάν Μεταφορικά με BOX NOW

Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Εταιρεία μας, «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία», «Εμείς», «Εμάς»), ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θέτοντας σε προτεραιότητα και με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της, αλλά και όλων των φυσικών προσώπων που συναλλάσσονται μαζί της, σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η Εταιρεία, τον τρόπο επεξεργασίας τους, τα μέσα προστασίας τους), στο πλαίσιο των μεταξύ ημών σχέσεων.

Η παρούσα Πολιτική και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία, στη διαχείριση, στην κοινολόγηση, στη διαβίβαση και στην αποθήκευση προσωπικών σας πληροφοριών με τρόπο κατάλληλο και νόμιμο, ενώ διασφαλίζουν το απόρρητο, την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Η επεξεργασία και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους παρακάτω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997, ν. 4624/2019, ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύουν, κ.λπ.), των Οδηγιών και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιδίως το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EE) 2016/679 – GDPR, εφεξής «ΓΚΠΔ»), καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

Για τις ανάγκες της παρούσας, αναφέρονται και υιοθετούνται οι εξής ορισμοί, με γνώμονα την αποτύπωση αυτών στο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων:

 1. «Πολιτική»: το σύνολο του περιεχομένου και των πληροφοριών της παρούσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο.
 2. «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (εφεξής «Υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.
 3. «Εταιρεία»«Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: με τον όρο «Εταιρεία»ή «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» νοείται το νομικό «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Υποκειμένων.
 4. «επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 5. «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό της Εταιρείας.
 6. «αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.
 7. «τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 8. «συγκατάθεση»του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.
 9. «παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.
 10. «Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων»(ΥΠΔ)«DPO»: Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που έχει ο ορίσει η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ο οποίος φέρει τη θέση και τα καθήκοντα που ορίζει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στην παρούσα Πολιτική, θα βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες που ισχύουν και εφαρμόζονται σχετικά με τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας υπό την ιδιότητά σας ως πελάτης χονδρικής της Εταιρείας μας, ως χρήστης της κεντρικής ιστοσελίδας της Εταιρείας μας www.shopandtrade.gr, ως τελικός καταναλωτής σε οποιοδήποτε από τα φυσικά καταστήματα της Εταιρείας μας στην Ελλάδα και ως αιτών εργασία στην Εταιρεία μας, όταν κατά περίπτωση φέρετε την ιδιότητα του φυσικού προσώπου. Για την Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η Εταιρεία μας στα πλαίσια συναλλαγών σας με το Ηλεκτρονικό της Κατάστημα (www.bloobox.gr), μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας (DPO)

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που συλλέγονται αποτελεί η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SHOP & TRADE AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και με έδρα τον Ταύρο Αττικής (Πειραιώς 222, τηλέφωνο: 210 3408400).

Η Εταιρεία μας παρακολουθεί συνεχώς τη συμμόρφωσή της με το νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και προς αυτό έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων διαμεσολαβεί μεταξύ της Εταιρείας και υμών και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας στο εφαρμοστέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί διά της παρούσης Πολιτικής, σχόλια ή διευκρινίσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@shopandtrade.gr.

 1. Αρχές επεξεργασίας δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από εμάς, βασίζεται σε κάθε περίπτωση στις ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο,
 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς,
 • Η συλλογή προσωπικών δεδομένων θα είναι περιορισμένη και ανάλογη των απολύτως απαραιτήτων πληροφοριών σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται,
 • Τα προσωπικά δεδομένα θα είναι ακριβή και όπου κρίνεται απαραίτητο, επικαιροποιημένα,
 • Θα λαμβάνονται όλα εκείνα τα μέτρα και θα διενεργούνται όλες εκείνες οι πράξεις που κρίνονται απαραίτητα για τον εντοπισμό τυχόν ανακριβειών των προσωπικών σας δεδομένων έχοντας υπόψη τους σκοπούς για τους οποίους αυτά συλλέγονται και επεξεργάζονται και θα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς καθυστέρηση,
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση σας για χρόνο που δεν θα εκφεύγει/ξεπερνά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεγεί και επεξεργάζονται,
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται εμπιστευτικά και αποθηκεύονται με τρόπο που βεβαιώνει την ασφάλειά σας,
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν επικοινωνούνται σε τρίτα μέρη εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες, που αυτό κρίνεται απαραίτητο, για την προσφορά των υπηρεσιών της Εταιρείας μας προς εσάς κατόπιν δικής σας προηγούμενης ρητής συγκατάθεσης με την ενεργητική επιλογή αποδοχής της παρούσης πολιτικής απορρήτου.
 1. Σκοπός της Επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται από εμάς κατά περίπτωση στα πλαίσια των παρακάτω σκοπών («Επιτρεπόμενοι Σκοποί») και ειδικότερα για:

 1. Πελάτες Χονδρικής (Υφιστάμενοι/Νέοι) – Τελικοί Καταναλωτές
 2. Τη διενέργεια συναλλαγών με την Εταιρεία μας,
 3. Την επικοινωνία μας μαζί σας για την λήψη και ολοκλήρωση των παραγγελιών σας,
 4. Την τιμολόγηση σας,
 5. Τη διευκόλυνση των παραδόσεων των παραγγελιών σας,
 6.  Την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας και την εξυπηρέτησή σας μετά την πώληση,
 7.  Την εν γένει εξυπηρέτηση αιτημάτων σας σε σχέση με την Εταιρεία μας ή/και τα προϊόντα διανομής της και
 8.  Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms, σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και εν γένει με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας (ενδεικτικά εκδηλώσεις, διαγωνισμοί κ.λπ.).
 9. Τη συμμόρφωσή μας σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου της εφαρμοστέας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας (ενδεικτικά με κανόνες του φορολογικού δικαίου, δικαίου του αθεμίτου και ελευθέρου ανταγωνισμού, του δικαίου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς, για την αποτροπή οικονομικών εγκλημάτων κ.ο.κ.)
 10. Την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού/πιστωτικού κινδύνου στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της. Για την εκπλήρωση του παρόντος σκοπού συνεργαζόμαστε με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ» (Αλαμάνας 2, Μαρούσι Αττικής, Α.Φ.Μ. 094498725 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τηλ. 210-36-76-700 (υπεύθυνος επεξεργασίας), από το αρχείο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (ΤΣΕΚ) της οποίας ενδέχεται να αντλήσουμε δεδομένα σας. Η υπό κρίση επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους ενημέρωσης της Εταιρείας μας και της Τειρεσίας Α.Ε., των οποίων λάβατε γνώση κατά την κατάρτιση των συμβάσεων/παραγγελιών σας και τους οποίους ανά πάσα στιγμή μπορείτε να βρείτε, για την μεν Τειρεσίας Α.Ε. εδώ και για την Εταιρεία μας εδώ.
 11. Φυσικά Πρόσωπα/Συμμετέχοντες σε Εκδηλώσεις της Εταιρείας
 12.  Την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms, σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και εν γένει με τις δραστηριότητες της Εταιρείας μας (ενδεικτικά εκδηλώσεις, διαγωνισμοί, κ.λπ.),
 13.  Τη διενέργεια προωθητικών ενεργειών μέσω των σελίδων που τηρεί η Εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα (ενδεικτικά facebook, instagram),
 14. Τη συμμετοχή σε διαφημιστικές καμπάνιες και διαγωνισμούς που διοργανώνει η Εταιρεία μας. Όταν υποβάλλετε τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμό μας, τα προσωπικά δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τη διεκπεραίωση του διαγωνισμού (ενημέρωση και ανακοίνωση νικητή, αποστολή δώρου, κ.λπ.) και πάντως σύμφωνα με τους όρους της παρούσης Πολιτικής. Κατά περίπτωση, οι διαγωνισμοί που διενεργεί η Εταιρεία μας, διέπονται από τους εκάστοτε όρους διαγωνισμού, οι οποίοι εφαρμόζονται συνδυαστικά με την παρούσα Πολιτική.
 15. Αιτούντες Εργασία
 16. Την επεξεργασία της αίτησής σας συμπεριλαμβανομένης της επισκόπησης και ανάλυσης των δεξιοτήτων και προσόντων σας, την ανάλυση της επάρκειάς σας σχετικά με τις επαγγελματικές ευκαιρίες για τις οποίες έχετε αιτηθεί, της επαλήθευσης των συστατικών επιστολών σας, του χαρακτήρα σας και των σπουδών σας.
 17. Την επικοινωνία μας μαζί σας και την οργάνωση ενεργειών αξιολόγησης των υποψηφίων (ενδεικτικά οργάνωση συνεντεύξεων, κ.ο.κ.),
 18. Την ένταξη σας στην βάση δεδομένων αιτούντων εργασίας της Εταιρείας μας, και την ενημέρωσή σας μέσω του τηλεφώνου ή email που μας έχετε δώσει για ευκαιρίες εργασίας στην Εταιρεία μας,
 19. Την αποστολή πληροφοριών και ενημερώσεων για την Εταιρεία μας, μέσω sms και email σχετικά με τα προϊόντα, υπηρεσίες, νέα, ανακοινώσεις, προγράμματα, customer surveys ή άλλες εκδηλώσεις μας,
 20. Την εξέταση της καταλληλότητας σας για οποιαδήποτε από τις τρέχουσες ή μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην εταιρεία μας.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών/ενεργειών από την πλευρά μας και δεν υπόκεινται σε άλλη περαιτέρω μη συμβατή με τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασία.

4.1. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας από εμάς

Σας ενημερώνουμε ότι συλλέγουμε μόνο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται στα πλαίσια των παραπάνω υπό 3 σκοπών ή/και πληροφορίες που εσείς μας παρέχετε, και τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 • Τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό σας, τη γλώσσα και τη χώρα από την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.);
 • Οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές, στοιχεία τιμολόγησης για την έκδοση τιμολογίου, όπως η επωνυμία της εταιρείας σας, ΑΦΜ και διεύθυνση της έδρας της εταιρείας σας κ.λπ.),
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας μαζί σας στα πλαίσια των παραπάνω υπό 3 σκοπών, όπως ενδεικτικά για σκοπούς διεκπεραίωσης των μεταξύ μας συναλλαγών, μάρκετινγκ και αποστολής ενημερωτικών δελτίων για την Εταιρεία μας και τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές, κ.λπ.
 • Δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας),
 • Εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο),
 • Για τους αιτούντες απασχόληση: (α) Προσωπικά στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, χώρα διαμονής, αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, προηγούμενες η αναμενόμενες αποδοχές, τραπεζικά στοιχεία, στοιχεία κοινωνικής ασφάλισης και φορολογικά στοιχεία, (β) Επαγγελματικά στοιχεία, όπως στοιχεία επικοινωνίας της προηγούμενης εργασίας, στοιχεία εργασιακής θέσης και επαγγελματικής σταδιοδρομίας, βιογραφικό σημείωμα, λεπτομέρειες για τα προσόντα σας, σχετική προϋπηρεσία και δεξιότητες, (γ) Έγγραφα ταυτότητας, όπως αντίγραφα του διαβατηρίου σας, της άδειας οδήγησης, του δελτίου ταυτότητας ή της κάρτας εργασίας σας ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τεκμηρίωσης (τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν φωτογραφίες που έχετε υποβάλλει και (δ) Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με την αίτησής σας όπως κέντρα αξιολόγησης ή αξιολογήσεις απόδοσης, συστατικές επιστολές και έλεγχοι ιστορικού.
 • Άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που προέρχονται ή παράγονται από την επιδίωξη των ανωτέρω Επιτρεπόμενων Σκοπών.

4.2. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα»)

Σημειώνεται ότι δεν επεξεργαζόμαστε κατά βάση ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα (δεδομένα ειδικών κατηγοριών), όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό σας, δεδομένου ότι τα ανωτέρω δεδομένα δεν είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, εφαρμόζοντας την αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως τούτες προβλέπονται από το ΓΚΠΔ, εκτός εάν υφίσταται σχετική έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας ή μας έχετε παράσχει την ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό.

4.3. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν ανήλικα πρόσωπα

Η ιστοσελίδα μας δεν απευθύνεται σε ανήλικα άτομα. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων.

Επίσης, όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασίζεται στη συγκατάθεση σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 1 στ. α) ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η παρεχόμενη από τον ανήλικο συγκατάθεση και κατά συνέπεια η επεξεργασία είναι σύννομη, εάν ο ανήλικος είναι τουλάχιστον 15 ετών. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος είναι ηλικίας κάτω των 15 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανηλίκου (άρ. 8 ΓΚΠΔ συνδυαστικά με το άρ. 21 ν. 4624/2019).

Αν είστε γονέας ή κηδεμόνας και υπέπεσε στην αντίληψή σας ότι το ανήλικο τέκνο σας διέθεσε στην Εταιρεία μας προσωπικά του δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας. Από πλευράς μας, εάν αντιληφθούμε ότι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ανήκουν σε ανήλικο πρόσωπο, άνευ της συγκατάθεσης του γονέα ή του κηδεμόνα του, η Εταιρεία λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών και για την αποφυγή στο μέλλον παρόμοιων περιστατικών.

 1. Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας βασιζόμενοι σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω νομικές βάσεις:

 1. όταν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με την Εταιρεία μας και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων,
 2. όπως απαιτείται για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με τις υποχρεώσεις που απορρέουν εκ του νόμου,
 3. όπως απαιτείται για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας (ή τρίτων), συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων μας για την παροχή πρωτοποριακών, εξατομικευμένων και ασφαλών υπηρεσιών προς τους πελάτες και τους συνεργάτες της Εταιρείας μας,
 4. όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος της Εταιρείας μας, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου,
 5. σύμφωνα με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας έχετε παράσχει, εφόσον η επεξεργασία δε θεμελιώνεται σε ορισμένη από τις κατωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, όπως συμβαίνει κατά την περίπτωση που επιθυμείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter της Εταιρείας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα προϊόντα και τις προωθητικές μας ενέργειες, οπότε είναι απαραίτητο να μας παράσχετε τη συγκατάθεσή σας. Η συγκεκριμένη μορφή της συγκαταθέσεώς σας θα παρέχεται από εσάς ελεύθερα και σαφώς και υπό την κύρια προϋπόθεση ότι έχετε επιλέξει ενεργά να λαμβάνετε αντίστοιχα e-mails – newsletter.

Ώστε, τα προσωπικά σας δεδομένα χαίρουν νόμιμης επεξεργασίας από την Εταιρεία μας, τόσο κατά το στάδιο της συλλογής τους, όσο και κατά την επεξεργασία τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Εταιρεία μας εξασφαλίζει την παρουσία της τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), Facebook, Instagram, Linked In, κ.λπ. Με την παρούσα παράγραφο και συνδυαστικά με το σύνολο της Πολιτικής μας, η Εταιρεία σας παρέχει την απαραίτητη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μέσω των social media.

Έτσι, μέσω των social media, συχνά η Εταιρεία μας οργανώνει διαφημιστικές καμπάνιες, διαγωνισμούς ή παρέχει τη δυνατότητα υποβολής σχολίων, αποστολής μηνυμάτων, εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο της, κ.ά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι τόσο η Εταιρεία μας, όσο και ο αντίστοιχος υπεύθυνος λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας social media (Facebook, Instagram, κ.λπ.), κατά την έννοια του άρ. 26 ΓΚΠΔ.

Ώστε, δεν είναι πάντοτε δυνατόν να έχουμε πλήρη γνώση για το είδος των δεδομένων που οι υπεύθυνοι λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας επεξεργάζονται, αλλά πάντως καταβάλλουμε τις μέγιστες προσπάθειες, μεριμνούμε για τη διαμόρφωση των σελίδων μας στα social media και ενεργούμε σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτουμε από τους υπεύθυνους λειτουργίας, με σκοπό να διασφαλίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες ως προς την επεξεργασία δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τους υπεύθυνους λειτουργίας των πλαρφορμών στα social media και να ενημερωθείτε περαιτέρω, μπορείτε να ανατρέξετε, κατά περίπτωση:

Facebook: www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: help.instagram.com/519522125107875
Twitter: twitter.com/en/privacy
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy
YouTube: www.youtube.com/yt/about/policies/

Όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας μέσω των social media, οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι ιδίως η εξυπηρέτησή σας (όπου υφίσταται η δυνατότητα αυτή, π.χ. επικοινωνία μαζί μας με αποστολή μηνύματος ή ανάρτηση σχολίου) ή/και η ενημέρωσή σας για την Εταιρεία μας, μέσω αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletter) για τα προϊόντα/υπηρεσίες της, τυχόν προσφορές, προωθητικές ενέργειες, κ.ά., μόνο όταν μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επικοινωνείτε μαζί μας με τους ως άνω τρόπους, νομική βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας, στο πλαίσιο εξυπηρέτησής σας και επίλυσης αιτημάτων ή προβληματισμών που μας υποβάλλετε.

 

 1. Διατήρηση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία σας διατηρούνται από εμάς μόνο για την απαραίτητη/εύλογη διάρκεια για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών της συλλογής τους και με βάση τη φύση της εκάστοτε επεξεργασίας, τις έννομες υποχρεώσεις μας και τυχόν νομικές αξιώσεις μας [ενδεικτικά για την τήρηση των νομίμων υποχρεώσεων μας από την πώληση για δύο (2) έτη, για συγκεκριμένες καμπάνιες, για όσο χρόνο διαρκεί η καμπάνια, για φορολογικούς σκοπούς για πέντε (5) έτη και κατά παρέκκλιση για δέκα (10) ή είκοσι (20) έτη, αν προκύψουν συμπληρωματικά στοιχεία κατά την κείμενη νομοθεσία και νομολογία, κ.λπ.] και διαγράφονται όταν πλέον δεν είναι ευλόγως απαραίτητα.. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας που βασίσθηκε στην παρεχόμενη συγκατάθεσή σας, δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση.

Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο, προκειμένου να συμμορφωθούμε σε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις μας, να επιλύσουμε διαφορές ή να ενισχύσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, μπορούμε να διατηρήσουμε κάποια από τα δεδομένα σας, όπως απαιτείται, ακόμη και εάν δεν υπάρχει πλέον ανάγκη παροχής υπηρεσιών προς εσάς.

Σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας, τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν θα τηρούνται σε κάθε περίπτωση έως τη λήξη της εκκρεμοδικίας, ακόμα και στην περίπτωση υπέρβασης του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο των ανωτέρω χρόνων, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την σχετική πολιτική της Εταιρείας μας.

7.1. Τι δικαιώματα έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων

Με την παρούσα Πολιτική, η Εταιρεία μας σας ενημερώνει ότι οποτεδήποτε το επιθυμείτε μπορείτε να ασκήσετε όλα τα δικαιώματα που διατηρείτε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των δεδομένων των φυσικών προσώπων (ΕΕ) 2016/679. Ειδικότερα:

1) Δικαίωμα ενημέρωσης, ανακοίνωσης και πληροφόρησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (άρ. 12, 13, 14 ΓΚΠΔ), δηλαδή το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την παρούσα Πολιτική).

2) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον τα επεξεργάζεται η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας (άρ. 15 ΓΚΠΔ). Η Εταιρεία θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού σας αιτήματος.

3) Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρ. 16 ΓΚΠΔ).

4) Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας και υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για την τήρησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρ. 17 ΓΚΠΔ),

5) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εκλείπει ο σκοπός της επεξεργασίας αλλά δεν ενδείκνυται η διαγραφή τους (άρ. 18 ΓΚΠΔ),

6) Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας (άρθρο 21) και ειδικότερα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων (άρθρο 22 ΓΚΠΔ),

7) Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά σας να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σας και διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. (άρ. 20 ΓΚΠΔ),

8) Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσής σας (άρθρο 7 ΓΚΠΔ) οποιαδήποτε στιγμή για επεξεργασία που γίνεται με βάση την συγκατάθεση.

Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Ειδικότερα, αναφορικά με την αποστολή σε εσάς e-mails ή/και sms προωθητικού περιεχομένου, θα έχετε πάντα το δικαίωμα να διαφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για προωθητικούς σκοπούς, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς σας και χωρίς οικονομική σας επιβάρυνση, χωρίς καμία συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Αυτό μπορείτε να το κάνετε, χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο “Απεγγραφή”/”Unsubscribe” τον οποίο θα βρίσκετε σε όλα τα e-mails ή/και sms που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing@shopandtrade.gr. Κατόπιν σχετικής ενέργειάς σας, τα δεδομένα σας δε θα υπόκεινται σε επεξεργασία πλέον για το σκοπό αυτό.

Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr.

7.2. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Τα ως άνω δικαιώματά σας μπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: dpo@shopandtrade.gr ή με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνσή μας (Πειραιώς 222, Ταύρος, Αττική), συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο άσκησης δικαιωμάτων που σας παρέχουμε.

Τα ως άνω αιτήματά σας θα εξετασθούν με τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου άσκησης δικαιωμάτων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και υπό τις ρητές οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό, για τη διασφάλιση της εγκυρότητας της διαδικασίας και την έγκυρη απόκριση στα αιτήματά σας.

Η Shop and Trade θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματός σας, εκτός εάν οι εργασίες που αφορούν την ικανοποίηση του αιτήματος χαρακτηρίζονται από ιδιαιτερότητες και/ή περιπλοκές βάσει των οποίων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει τον χρόνο ολοκλήρωσης των ενεργειών, για δύο (2) ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση θα λάβετε ενημέρωση σχετικά με την πορεία του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του.

 1. Ασφάλεια Επεξεργασίας

Σας ενημερώνουμε ότι θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα πάντα με ασφάλεια, εφαρμόζοντας και τηρώντας τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την προστασία των δεδομένων σας ενάντια σε συμπτωματική ή μη μεταβολή, παραποίηση ή μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση τους ή πρόσβαση σε αυτά, ιδιαίτερα όπου η επεξεργασία εμπεριέχει μεταφορά των δεδομένων σας μέσω ενός δικτύου, και ενάντια σε όλες τις μη νόμιμες μορφές επεξεργασίας.

Ενδεικτικά, υφίσταται εγκατεστημένο στην πληροφοριακή υποδομή Antivirus, Firewall για την προστασία των υποδομών από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, τακτική ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων των πληροφοριακών αγαθών, access matrix (διαβαθμισμένη πρόσβαση), κρυπτογράφηση των κρίσιμων πληροφοριακών αγαθών όπως είναι εταιρικές συσκευές, αντίγραφα ασφαλείας, αρχεία κλπ. , και εφαρμόζονται σχετικές Πολιτικές Ασφάλειας εντός της Εταιρείας, για την ηλεκτρονική και φυσική ασφάλεια της υποδομής και την προστασία των δεδομένων.

Ειδικότερα, όσον αφορά την αναφερόμενη ιστοσελίδα εφαρμόζει το πρωτόκολλο ασφαλούς επικοινωνίας SSL (Secure Sockets Layer) με ισχυρή κρυπτογράφηση, μέσω του οποίου ενισχύεται ασφάλεια κατά την μετάδοση δεδομένων στο διαδίκτυο.

 1. Διατάξεις (Cookies)

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε διατάξεις (cookies), με σκοπό τη διενέργεια ή τη διευκόλυνση της διαβίβασης μιας επικοινωνίας μεταξύ ημών και υμών, μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καταγράφουμε γενικά στοιχεία επισκεψιμότητας ή καταναλωτικής συμπεριφοράς και διενεργούμε έρευνες προκειμένου να βελτιώσουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, παρακαλούμε ενημερωθείτε εδώ.

 1. Με ποιους μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Το σύνολο των δεδομένων σας τα επεξεργάζεται η Εταιρεία μας (Υπεύθυνη Επεξεργασίας) ως βασική αποδέκτρια αυτών στα πλαίσια εκπλήρωσης των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της έναντι σας, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της , καθώς και στις περιπτώσεις που είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας και σε πλήρη πάντα συμμόρφωση με τον Κανονισμό (EE) 2016/679 και την κείμενη νομοθεσία. Στα πλαίσια της μεταξύ μας σχέσης πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν θα έχουν  τα παρακάτω πρόσωπα:

α) Τους υπαλλήλους της Εταιρείας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Εταιρεία, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο δεσμευόμενο από απόλυτη εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα.

β) Φορείς στους οποίους η Εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της (εκτελούντες την επεξεργασία) και με τους οποίους έχει διασφαλίσει την σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΓΚΠΔ) επεξεργασία για την προστασία των δεδομένων σας, με υπογραφή συμβάσεων και δέσμευση τήρησης επαρκών μέτρων, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28, 32 ΓΚΠΔ), όπως , ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά συνεργάτιδες εταιρείες, οι οποίες διεκπεραιώνουν διαφορετικές ενέργειες στα πλαίσια εκτέλεσης της παραγγελίας (μεταφορά, αποθήκευση, κ.λπ.), εταιρείες διαφημιστικές ή/και εν γένει παροχής προωθητικών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα τα κοινωνικά δίκτυα, τρίτοι συνεργάτες-τεχνικές εταιρείες στα πλαίσια υποστήριξης ιστοσελίδων και εφαρμογών της εταιρείας και διερεύνησης των δεδομένων της σχετικής αγοράς και εξαγωγής στατιστικών συμπερασμάτων με στόχο την παροχή προτάσεων εφαρμογής διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων για την ενίσχυση των προϊόντων και υπηρεσιών, κ.λπ.

γ) Δημόσιους φορείς, όπως δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, ρυθμιστικές αρχές, αστυνομία, κ.ο.κ., όταν υποχρεούμαστε προς τούτο από το εφαρμοστέο κανονιστικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, δεσμευόμαστε, και προς τα μέρη αυτά, η σχετική κοινοποίηση να αφορά μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τους σκοπούς των υπηρεσιών τους και ότι η χρήση των δεδομένων σας θα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Εάν αλλάξουμε ιδιοκτησιακό καθεστώς, οι προσωπικές πληροφορίες σας πιθανόν να προωθηθούν στο νέο ιδιοκτήτη.

Με εξαίρεση τα παραπάνω, τα προσωπικά σας δεδομένα με κανέναν τρόπο δε θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν κινηθεί η διαδικασία που ορίζει η νομοθεσία για την άρση του απορρήτου (ν. 2225/1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα στοιχεία που φυλάσσονται από εμάς δύνανται να γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Υποχρεούστε ωστόσο και εσείς επίσης να διαφυλάσσετε το απόρρητο των δεδομένων σας και να μην προβαίνετε σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά σας) ούτε να παραχωρείτε τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων σας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΚLARNA

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας με την ανεξάρτητη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ευέλικτων τρόπων αποπληρωμής οφειλών (KLARNA), σας ενημερώνουμε ότι τόσο η Εταιρεία όσο και η KLARNA αποτελούν ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα. Η KLARNA δεν διατηρεί καμία σχέση σύνδεσης ή εξάρτησης με την Εταιρεία, παρά μόνο έχει προβεί στη σύναψη σχέσης συνεργασίας, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή ευέλικτου τρόπου πληρωμής, ως έναν επιπλέον τρόπο πληρωμής προς τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να διαβιβαστούν, κατά την διάρκεια ολοκλήρωσης της παραγγελίας και της πληρωμής, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ιδίως δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας και συναλλαγής. Περαιτέρω, η KLARNA επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, βάσει των δικών της πολιτικών και διαδικασιών που εφαρμόζει, ώστε σας προτρέπουμε όπως ανατρέξετε στον διαδικτυακό τόπο της τελευταίας στην ιστοσελίδα ιστότοπο https://www.klarna.com/gr/ και ειδικότερα για την ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας στην ιστοσελίδα https://www.klarna.com/gr/politiki-aporritou/

 1. Διεθνείς Διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία μας δε διαβιβάζει απευθείας προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτες (εκτός Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ.) χώρες ή διεθνείς οργανισμούς, εκτός εάν η διαβίβαση προβλέπεται ή επιβάλλεται από το ισχύον κανονιστικό ή νομοθετικό πλαίσιο ή παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για τη διαβίβαση αυτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρ. 44 επ. ΓΚΠΔ. Οιαδήποτε διαβίβαση ακολουθεί και συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

 1. Ειδικότερες δηλώσεις της Εταιρείας
 • Δηλώνει ότι δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική) τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη με αφορμή το δικτυακό τόπο ή τη χρήση αυτού. Ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
 • Δηλώνει ότι δε λαμβάνει αποφάσεις ή προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων σας.
 • Δικαιούται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο μας εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή μας στον παρόντα δικτυακό τόπο. Καμία αλλαγή μας παραπάνω όρους δε θα έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών μας δεδομένων που έχουν συλλεχθεί στο παρελθόν, εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ενημερώσουμε όλους μας εγγεγραμμένους χρήστες μας, μέσω των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν κοινοποιήσει οι ίδιοι προς εμάς.
 • Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι/η ότι τα στοιχεία που μας έχεις δώσει είναι απολύτως ορθά. Θα λαμβάνεται κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλαμβάνονται από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητούμε στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις μας δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ειδοποίηση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε δώσει θα θεωρείται ως έγκυρη ακόμη και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα στοιχεία. Το ίδιο ισχύει και για τη διεύθυνση επικοινωνίας και αποστολής των προϊόντων καθώς και για τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση υποχρεούστε να ενημερώνετε εκ νέου τα στοιχεία σας κάθε φορά που επέρχεται μια αλλαγή σε αυτά.
 • Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, διαβάζοντας το παρόν, λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας, η οποία που είναι σύμφωνη με το ΓΚΠΔ και τις αιτιολογικές του σκέψεις, το ισχύον εθνικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς.

  13. Χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας: 
 1. Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
  SHOP AND TRADE SA
  Διεύθυνση: Πειραιώς 222, Ταύρος, 17778, Αθήνα
  Τηλέφωνο: 210.3408400
  Email: info@shopandtrade.gr
  Website: www.shopandtrade.gr

 2. Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
  Email: dpo@shopandtrade.gr
 1. Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή):
  Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 – 3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
  Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
  Fax: +30 2106475628
  Email: contact@dpa.gr
 
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: Δεκέμβριος 2022
This cookie policy has been created and updated by CookieFirst.com.